График работы:
Ishlash tartibi: Dushanbadan jumagacha soat 8:00 dan 17:00 gacha
Телефон:
Адрес:
Andijon viloyati, Asaka tumani, Vokzal ko'cha 1
Главная \ Moliyaviy hisobotlar \ 2018 йил 1 - чорак молиявий хисоботлари

Moliyaviy hisobotlar

"AVTOKOMPONENT" AJ нинг 2018 йил 1 - чорак
БУХГАЛТЕРИЯ   БАЛАНСИ 1- сонли шакл

(минг сум хисобида)

Курсаткичларнинг номи Сатр
коди
Хисобот йили
бошига
Хисобот даври
охирига
1 2 3 4
АКТИВ I. Узок муддатли активлар
I. Асосий воситалар      
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат  010 22877856 24398655
Эскириш суммаси 011 13255369 13766166
Колдик (баланс) киймати  012 9 622 487 10 632 489
Номоддий активлар      
Бошлангич  киймат  020 2385744 2385744
Амортизация суммаси  021 1913103 1913103
Колдик (баланс) киймати  022 472 641 472 641
Узоқ муддатли инвестициялар 30 150 150
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар 90    
Капитал қўйилмалар 100 242257 242257
Узок муддати дебиторлик қарзлар 110 113977 131077
Узок муддати активлар жами  130 10 451 512 11 478 614
II. Жорий активлари 
Товар-моддий захирлари, жами  140 15 565 940 14 457 390
Тайер махсулот  170 1891522 1450934
Дебиторлар, жами 210 10328219 6552284
Пул маблаглари, жами 320 143458 546215
II булим буйича жами  390 26 037 617 23 006 823
Баланс активи буйича жами  400 38 380 651 34 485 437
 
Курсаткичларнинг номи Сатр
коди
Хисобот йили
бошига
Хисобот даври
охирига
1 2 3 4
Пассив Уз маблаглар манбалари ва Мажбуриятлари
I. Уз маблаглари манбалари                                  
Устав капитали 410 969494 969494
Резерв капитали  430 6394391 6394391
Сотиб олинган хусусий акциялар  440    
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар)  450 228693 304915
Максадли тушумлар  460 6969 6969
Уз маблаглар манбалари жами  480 7 599 547 7 675 769
II. Мажбуриятлар
Узок муддатли мажбуриятлар, жами  490 197245 197245
Жорий мажбуриятлар, жами  600 30583859 26612423
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз 610 13302329 13891731
Олинган бунаклар 670 8320705 5570307
Қисқа муддатли банк кредитлари 730 4500000 3000000
II булим буйича жами  770 30 781 104 26 809 668
Баланс пассиви буйича жами  780 38 380 651 34 485 437

 

 "AVTOKOMPONENT" AJ нинг 2018 йил 1 - чорак
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ 2 - сонли шакл

 (минг сум хисобида)

Курсаткичлар номи Сатр
раками
Утган йилнинг
шу даврида
Хисобот
даврида
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарар)
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарар)
1 2 3 4 5 6
Махсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 7326976 Х 12726285 Х
Стилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннархи 020 Х 5878439 Х 10797380
Давр харажатлари, жами  040 Х 981482 Х 1623875
Асосий фаолиятни бошка даромадлари 090 18347 Х 38980 Х
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами 110 525462 Х 343010 Х
Молиявий фаолият буйича харажатлар 170 Х 928158 Х 261331
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) 240 82706 X 81679 X
Налог на доходы (прибыль) 250 Х 1376 Х 5457
Прочие налоги и сборы от прибыли 260 Х 6506 Х 6506
Хисобот  даврининг соф фойдаси (зарари) 270 74824 X 76222 X
Manzil:
Andijon viloyati, Asaka tumani, Vokzal ko'cha 1
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
33